การเคลื่อนที่ของอนุภาคภายใต้สนามต่างๆ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรุงแสง ลักษณะบุญส่ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นวัตถุขนาดใหญ่หรืออนุภาคต่างๆ นอกจากต้องศึกษาทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว การคำนวณและแสดงผลของการเคลื่อนที่จะสามารถทำให้เข้าใจในฟิสิกส์ของทฤษฎีนั้นได้ดียิ่งขึ้น จึงได้โปรแกรมแสดงการเคลื่อนที่ ภายใต้สนามต่างๆ โดยใช้ภาษา Visual Basic ในการคำนวณและแสดงผลในทันทีทันใด

To understand motion of objects either large body objects or particles require studies of physical theories involved. But it will be easier to understand if we can calculate and display their motion. Computer programming is written to calculate and show motions graphically of objects under various fields using Visual Basic language