การศึกษาสมบัติการส่งผ่านแสงของสีย้อมไวแสงโดยใช้สเปกโตรสโกปีแบบส่งผ่านต่างตำแหน่ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ ษรบัณฑิต

  • พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ ไกรสิงห์เดชา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สเปกโตรสโกปีแบบส่งผ่านต่างตำแหน่ง เป็นกระบวนการวัดสัญญาณแสงที่ส่งผ่านจากสารตัวอย่างที่เป็นแผ่นกระจกซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนและส่วนล่าง โดยส่วนบนเคลือบสีย้อม และส่วนล่างเป็นบริเวณอ้างอิง สเปกตรัมที่ได้แสดงถึงความแตกต่างของสัญญาณแสงที่ส่งผ่านระหว่างส่วนที่เคลือบและส่วนที่ไม่เคลือบ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของพลังงานโฟตอน ข้อดีของสเปกโตรสโกปีแบบนี้ คือ ความรวดเร็ว สามารถวัดสัญญาณแสงได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรด และใช้ระบบทางทัศนศาสตร์อย่างง่าย เหมาะสำหรับการทดลองในระดับอุดมศึกษา