เวบเซอร์วิสบนระบบกริด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผาสุข นาโควงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรดา กันทรารักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องมาจากระบบการให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า ระบบการให้บริการแบบเว็บเซอร์วิส ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้และผู้รับบริการในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ยืดหยุ่นและมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบพื้นฐานในการให้บริการผ่านเครือข่ายได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ให้บริการต้องใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงและราคาแพงเพื่อให้บริการ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วที่อยู่แยกกันตามที่ต่างๆ มารวมศักยภาพทางการประมวลผล ซึ่งเรียกว่า “การประมวลผลแบบกริด” โดยที่เครื่องที่จะเป็นสมาชิกและผู้ที่จะเข้ามาใช้ต้องได้รับการรับรองจากเครื่องที่ทำหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองจึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ และในส่วนเว็บเซอร์วิสบนระบบกริดนั้นผู้ใช้และผู้ให้บริการจะต้องเป็นสมาชิกของระบบเช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากหลักการทำงานของเว็บเซอร์วิสทั่วไปที่ไม่จำกัดผู้ใช้และผู้ให้บริการ ดังนั้นเว็บเซอร์วิสบนระบบกริดจึงเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับองค์กรภายในวงจำกัด ส่งผลให้ใช้ประโยชน์จากแนวคิดของเว็บเซอร์วิสทั่วไปไม่เต็มที่เท่าที่ควร