ระบบบริการช่วยตัดสินใจเลือกหอพัก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรญา เข็มศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ทำให้มีจำนวนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อมากขึ้น หอพักที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้อาจไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา นักศึกษาจึงจำเป็นต้องหาหอพักที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ทำให้เกิดความลำบากเพราะยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ยิ่งถ้านักศึกษาไม่มียานพาหนะด้วยแล้วก็จะยิ่งลำบากขึ้นไปอีกในการเดินหาหอพักด้วยตนเอง ด้วยสาเหตุนี้ระบบบริการช่วยตัดสินใจเลือกหอพัก จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยนักศึกษาในการค้นหาหอพักที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของนักศึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลหอพัก โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ของหอพัก และใช้เทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ การวัดความคล้ายของวัตถุ (Similarity Measure) เพื่อวัดความคล้ายระหว่างคุณสมบัติหอพักที่นักศึกษากำหนดกับคุณสมบัติหอพักต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อระบบถูกพัฒนาสำเร็จแล้วนักศึกษาสามารถค้นหาหอพักได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง