แอพพลิเคชันเกมศึกปริศนา ท้าดวลตำนานโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพา พรมมาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณลัดา ทรัพยานนท์

  • วิชิต สมบัติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมศึกปริศนา ท้าดวลตำนานโลกเป็นแอพพลิเคชันในรูปแบบมัลติเพลเยอร์เกมที่เล่นผ่านบลูทูธ รูปแบบของเกมจะมุ่งให้ผู้เล่นได้ฝึกทักษะในการคิดหาคำตอบจากคำถามที่มีความสัมพันธ์กัน ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้ชุดคำถาม และตารางที่ใช้ในการตอบคำถามซึ่งเป็นลักษณะคลอสเวิร์สที่เหมือนกัน ผู้เล่นต้องตอบคำถามในชุดคำถามให้ถูกต้องในเวลาที่กำหนด เกมจะจบก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นตอบคำถามครบและถูกต้อง และระบบจะมีการส่งสัญญาณไปให้อีกฝ่ายรับทราบผลการเล่นเกมในครั้งนี้ทันที เกมนี้พัฒนาด้วย J2ME MIDP2.0 ซึ่งเพิ่มความสามารถในด้านมัลติมีเดีย ทำให้การพัฒนาเกมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งยังนำเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสาร HTTP เข้ามาช่วยในการอ่านข้อมูลเกมจากแอพลิเคชันที่เขียนด้วยJAVA SERVLET