การออกแบบยาต้านมาลาเรียแบบ Antifolate โดยใช้ Computer Molecular Modeling

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศธร เอกกมลกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การ Mutatiion ของเชื้อมาลาเรีย P.falciparum ส่งผลให้เกิดการดื้อยา จึงต้องทำการสังเคราะห์ยาขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆ โครงงานนี้จะทำการคาดเดา (predict) โครงสร้างยาที่เป็นไปได้ โดยกำหนดเป้าหมายที่ Enzyme Dihydropholate Reductase (DHFR) ของเชื้อโรค ซึ่งจะใช้เทคนิค Computer Molecular Modeling เป็นวิธีที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง