อุปกรณ์ช่วยผู้พิการตัดสินใจในการเดิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เศรษฐกร ผดุงศักดิ์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมควบคุมเซนเซอร์โซน่าผ่าน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยภาษา PBasic 2.5 โดยหลักการของโครงงานนี้ คือ การสร้างอุปกรณ์เสริมให้กับผู้ที่พิการทางสายตาเพื่อที่จะส่งข้อมูลทางเลือกช่วยการตัดสินใจในการก้าวเดินของผู้ที่พิการทางสายตา โดยทำให้ตัวเซนเซอร์โซน่าสามารถทำงานได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประมวลผลแล้วจึงส่งสัญญาณเสียงเตือนให้ผู้ที่มีความพิการทางสายตารับรู้ถึงวัตถุหรืออุปสรรคที่ตัวเซนเซอร์โซน่าสามารถตรวจจับได้ โดยรูปแบบของการส่งเสียงสัญญาณเตือนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามที่ได้ออกแบบตัวโปรแกรมเอาไว้ โดยรูปแบบที่ 1 สัญญาณเสียงที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งออกมาเพื่อเตือนผู้ที่พิการทางสายตานั้น จะมีความถี่ (Frequency) ที่แตกต่างกันไปตาม input ที่ตัวเซนเซอร์โซน่าอ่านค่าออกมาได้โดยที่ความถี่ของการส่งสัญญาณเตือนนั้นจะมีคาบที่เท่ากันตลอด รูปแบบที่ 2 สัญญาณเสียงที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งออกมาเพื่อเตือนผู้ที่พิการทางสายตานั้นจะมีความถี่ (Frequency) ที่เท่ากัน แต่ความถี่ของการส่งสัญญาณเสียงเตือนนั้นจะไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับ Input ที่ตัวเซนเซอร์โซน่าอ่านค่าออกมาได้ โดยหลักการโดยทั่วไปมีเท่านี้ โดยเป้าหมายสูงสุดของการทำโครงงานนี้ คือ สามารถสร้างอุปกรณ์เสริมให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถจดจำเส้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่ายและมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงนัก เพื่อให้อุปกรณ์ตัวนี้ได้เป็นทางเลือกทางหนึ่งสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาอย่างแท้จริง ในราคาที่ย่อมเยาผู้พิการทางสายตาจะได้สามารถซื้อหามาใช้งานได้โดยไม่ลำบากนัก