การสังเคราะห์ Quinone capped Porphyrin

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัญชา พูลโภคา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาได้ทำการสังเคราะห์ Quinone capped Porphyrin โดยมีขั้นตอนในการสังเคราะห์ทั้งหมด 4 ขั้นตอน เริ่มจากปฏิกิริยา tosylation ของ diethylene glycol จากนั้น นำเอา diethyleneglycol ditosylate ที่ได้มาทำปฏิกิริยากับ tetrahydroxyquinone เพื่อให้ได้สารประกอบ tetra(diethyleneglycol tosylate)quinine หลังจากนั้นนำไปทำปฏิกิริยาต่อกับ Salicylaldehyde ซึ่งได้สารประกอบ tetra(2 carboxaldehyde phenyl diethyleneglycol)quinine ซึ่งเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับ pyrrole ในสภาวะความเข้มข้นต่ำ( high dilution condition) โดยใช้กรดโพรพิโนอิกเป็นตัวทำละลายจะได้ Quinone capped Porphyrin ที่ต้องการ จากนั้นจึงนำเอา Quinone capped Porphyrin ที่สังเคราะห์ได้ ไปศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนของโลหะ alkali และไอออนของโลหะ transition