ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิศรุตา วุฑฒยากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มุกดาภัทราวราพันธ์

  • ทิพาพร ขวัญแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช” ได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีในการทำให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว โดยศึกษาปัจจัย 2 ประการ อันได้แก่ การจัดเรียงของเมล็ดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้พืชตัวอย่างคือถั่วดำ โดยทำการทดลอง 5 ชุดการทดลอง ชุดละ 63 ชุดการทดลองที่ 1 เรียงเมล็ดโดยให้รูไมโครไพล์อยู่ใต้ดิน (คว่ำเมล็ด) ชุดการทดลองที่ 2 เรียงเมล็ดโดยให้รูไมโครไพล์อยู่เหนือดิน (หงายเมล็ด) ชุดการทดลองที่ 3 เรียงเมล็ดโดยให้รูไมโครไพล์อยู่ด้านข้าง (ตะแคงเมล็ด) ชุดการทดลองที่ 4 เรียงเมล็ดให้ส่วนปลายรากชี้ลงดินในแนวดิ่ง ชุดการทดลองที่ 5 เรียงเมล็ดให้ส่วนปลายรากชี้ขึ้นในแนวดิ่งจัดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ควบคุมปริมาณน้ำ และบันทึกผลการทดลองทุกวันเป็นเวลา 7 วัน ผลการทดลองสรุปได้ว่า การจัดเรียงเมล็ดมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ชุดการทดลองที่ให้รูไมโครไพล์อยู่ใต้ดิน (คว่ำเมล็ด) มีการเจริญเติบโตช้าที่สุด ชุดการทดลองที่เรียงเมล็ดโดยให้ส่วนปลายรากชี้ลงดินในแนวดิ่ง มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า รากของพืชจะเจริญตามแนวแรงโน้มถ่วงของโลก ส่วนยอดและลำต้นจะเจริญเติบโตหนีแรงโน้มถ่วงของโลก นอกจากนั้นยังได้ทำการทดลองกับพืชชนิดอื่น ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วฝักยาว ปรากฏผลคล้ายกัน ดังนั้นการจัดเรียงเมล็ดในการปลูกพืชมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น การใช้น้ำจากเมล็ดมะละกอเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต โดยแบ่งพืชเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 แช่เมล็ดในน้ำเปล่าก่อนเพาะ ส่วนกลุ่มที่ 2 แช่เมล็ดลงในน้ำจากเมล็ดมะละกอ จากนั้นนำเมล็ดทั้งสองกลุ่มไปเพาะ จากการทดลองพบว่า สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่ (ถั่วต่างๆ) กลุ่มที่แช่ในน้ำจากเมล็ดมะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากลุ่มที่แช่ในน้ำเปล่า ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่แช่ในน้ำเปล่าจะเจริญได้ดีกว่ากลุ่มที่แช่ในน้ำจากเมล็ดมะละกอ ดังนั้นการใช้น้ำจากเมล็ดมะละกอจึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยจะเหมะกับการนำไปใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชใบเลี้ยงคู่โดยเฉพาะพวกถั่วต่าง ๆ