การใช้ sensor วัดระยะทางการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัจฉรา ปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ลักษณะคล้ายรถพร้อมติดตั้ง sensor วัดระยะทาง(distance measuring senso GP2D02 by sharp) โดยได้กำหนดให้การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ถูกควบคุม sensor วัดระยะทาง โปรแกรมที่ใช้ในโครงงาน คือ BASIC STAMP EDITOR และใช้ MICROCONTROLLER i stam ดังนั้นจึงได้แบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 การสร้างหุ่นยนต์ที่ติดตั้ง sensor วัดระยะทางและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ตามลักษณะของ dual bridge driver TA7279 และช่วงระยะทางที่ sensor สามารถวัดได้คือตั้งแต่ 10 60 ซม. ตอนที่ 2 การควบคุมความเร็วของหุ่นยนต์แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 2.1 การออกแบบโปรแกรมที่สามารถใช้ pulse width modulation ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พบว่าถ้าจ่ายไฟให้แก่มอเตอร์เป็นเวลาตั้งแต่ 20% 100% ของคาบมอเตอร์ของหุ่นยนต์จะมีความเร็วต่ำสุดเท่ากับ 0.72 ซม./วินาที ความเร็วสูงสุดเท่ากับ 48.74 ซม./วินาที 2.2 การใช้ sensor วัดระยะทางควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ตอนที่ 3 การใช้ sensor วัดระยะทางคำนวณหามุมระหว่างหุ่นยนต์กับระนาบของสิ่งกีดขวาง