การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบไก่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาราพร หาญกล้า

  • วันทนีย์ ประจะนัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรเทพ ตรีวิริยานุภาพ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ออกแบบพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบไก่แบบถังขนาด 60 ลิตรและศึกษาระยะเวลาคุ้มทุนของเตาที่พัฒนาแล้วเปรียบเทียบกับเตาต้นแบบ ประดิษฐ์เตาพัฒนาโดยเพิ่มฉนวนใยแก้วกันผนังภายในเพื่อเก็บความร้อนไว้ในเตาให้ได้มากที่สุดแล้วทำการทดลองพร้อมกันทั้ง 2 เตา การทดสอบประสิทธิภาพทำพร้อมกันโดยใช้ไก่หนัก 2 กิโลกรัม แล้วทำการวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาที่พัฒนาแล้วเปรียบเทียบกับเตาต้นแบบพบว่าเตาอบไก่ที่พัฒนามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ย 19.26 เปอร์เซ็นต์มีระยะเวลาคุ้มทุน 0.79 ปีและเตาอบไก่ต้นแบบมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเฉลี่ย 7.66 เปอร์เซ็นต์และมีระยะเวลาคุ้มทุน 0.53 ปี ตามลำดับ The purposes of this study were to study and design the 60 liter oven for development of heat efficiency and to compare the cover the expense of develop oven and compare with the original oven. The oven was build by adding fiber glass and build the wall to conserve more heat. Two kilograms of chicken were used to test the efficiency of oven. It was found that the developed design gained heat efficiency average at 19.256 % with expensed time 0.79 year. The original oven gained heat efficiency average is 7.66 % with expensed time at 0.53 year.