ระบบบริหารการจัดการเครือข่าย: ส่วนการจัดการค่าใช้จ่ายและสถิติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาราศักดิ์ นพสถิตย์

  • ไกรสร ภาคอารีย์

  • เอกวัน แซ่เลี้ยว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิ ทะนนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมเพื่อบริหารการจัดการเครือข่ายเกี่ยวกับส่วนการจัดการค่าใช้จ่ายและสถิติเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากความซับซ้อนในการสร้างระบบงาน ทำให้มีผู้พัฒนาโปรแกรมจำนวนไม่มากที่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงงานนี้ได้สร้างโปรแกรมขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการจัดการเครือข่าย:ส่วนการจัดการค่าใช้จ่ายและสถิติได้ง่ายขึ้น โดยมีการใช้โปรแกรม PHP เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบ ใช้โปรแกรม MYSQL ในการเก็บข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์

Nowadays, There are many people interesting to develop program for Network Management System :Accounting Management Module but the software systems are hard to develop. Therefore there are less developer can develop performance program. This project is developed program to help developer, their can develop easy Network Management System : Accounting Management Module, using PHP to write program and using MYSQL to contain all data for analyze.