ผจญภัยกับคำศัพท์ The adventure with words

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชนน กิตติศรัณย์เลิศ

  • ณิชากรณ์ กิตติวินิชนันท์

  • วรวีร์ เกษมะณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล ปานล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า การเรียนภาษาอังกฤษแบบมีแต่ตัวอักษรนั้นขาดความดึงดูดความสนใจจึงทำให้เด็กๆ ไม่อยากที่จะเรียน สำหรับโปรแกรมนี้ผู้พัฒนาได้เพิ่มสีสันในการเรียนรู้ให้มากขึ้นโดยมีรูปภาพประกอบในบทเรียนและแบบฝึกหัดทำให้เด็กๆมีความสนใจและได้รับความสนุกสนานมากขึ้น Nowadays studying English only alphabets is not attractive. So children are not interesting. But as for this game developers have made it more colorful and there are pictures in the lesson and exercises. Therefore children are interested and enjoyable with it.