การกลายพันธุ์ของยีน TP53 ที่ exon 4 ในผู้ป่วยมะเร็งปอดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนศักดิ์ วงศ์โกมลเชษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน TP53 ใน exon 4 โดยทำการวิเคราะห์ดีเอ็นเอที่สกัดจากเนื้อเยื่อ 3 ชนิด คือ เม็ดเลือดขาว เนื้อเยื่อปอดปกติ และเนื้อเยื่อมะเร็งปอดของผู้ป่วยมะเร็งปอด ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 18 ราย ทำการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายบริเวณ exon 4 ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส โดยใช้คู่ไพรเมอร์จำเพาะ หาลำดับเบสของผลผลิตดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณได้ แล้วเปรียบเทียบลำดับเบสจากเนื้อเยื่อแต่ละชนิดของผู้ป่วยแต่ละราย กับลำดับเบสอ้างอิงของ exon 4 ในฐานข้อมูล GenBank จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้ง 18 ราย มี codon polymorphism ที่ตำแหน่งโคดอน 72 ในเม็ดเลือดขาวและเนื้อเยื่อปอดทั้งสองชนิดเหมือนกัน ประกอบด้วย Arg/Arg จำนวน 8 ราย (44%) Arg/Pro จำนวน 7 ราย (39%) และ Pro/Pro จำนวน 3 ราย (17%) เช่นเดียวกับรายงานที่ผ่านมาซึ่งพบว่า polymorphism ที่โคดอนนี้มี 2 รูปแบบ ซึ่งแปลรหัสให้กรดอะมิโนต่างชนิดกันคือ Arg (CGC) และ Pro (CCC) การศึกษาครั้งนี้ไม่พบการกลายพันธุ์ใน exon 4 ที่ตำแหน่งอื่นอีก ความผันแปรที่โคดอน 72 ของยีน TP53 นี้อาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่อไปได้ This research project aims to determine the somatic mutation of TP53 gene at exon 4. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes, normal and cancerous lung tissues of 18 cancer patients who underwent a curative resection at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The exon 4 segment was amplified by polymerase chain reaction (PCR) using a pair of specific primers and the PCR products were sequenced. DNA sequences from all tissues were compared with the GenBank’s reference sequence of exon 4. The results showed that all type of tissues from 18 lung cancer patients had the same codon 72 polymorphisms. Three different polymorphisms were found, including Arg/Arg 8 cases (44%), Arg/Pro 7 cases (39%) and Pro/Pro 3 cases (17%). The finding of 2 polymorphic types, Arg (CGC) and Pro (CCC), at this site was similar to the previous reports. In this study, no mutation was found at the other sites of exon 4. However, the polymorphisms of TP53’s codon 72 might be used for lung cancer risk prognosis.