การคัดกรองตัวยับยั้งที่เป็นเพปไทด์ของเอนไซม์ทริปซินในทางเดินอาหารส่วนกลางของหนอน-ใยผักด้วย วิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสร เหง้าจำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการใช้วิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์ในการคัดกรองเพปไทด์ที่เป็นตัวต้นแบบในการสังเคราะห์ยาฆ่าแมลงที่มีความจำเพาะต่อหนอนใยผัก (Plutella xylostella) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูของพืชวงศ์ผักกาด โดยได้สร้างโครงสร้าง 3 มิติของเอนไซม์ทริปซินในทางเดินอาหารส่วนกลางของหนอนใยผัก และเฮปตาเพปไทด์ 8 ตัว ที่พีเอช 7, 9 และ 11 จากนั้นคำนวณพลังงานยึดจับระหว่างเอนไซม์และเฮปตาเพปไทด์ ผลการคำนวณพบว่าเฮปตาเพปไทด์ที่มีลำดับกรดอะมิโน AAAPGRR และ APGHRIV มีแนวโน้มที่จะยับยั้งเอนไซม์ ทริปซินในทางเดินอาหารส่วนกลางของหนอนใยผักได้ดีกว่าโปรเพปไทด์ดั้งเดิม โดยเปรียบเทียบจากพลังงานยึดจับที่ต่ำกว่า This research aimed to find potential peptide inhibitors against the midgut trypsin of diamondback moth (Plutella xylostella) larvae, a problematic pest of cruciferous vegetables. The 3D structures of the enzyme and the 8 heptapeptides were constructed. Then, the binding energies between the enzyme and heptapeptides at corresponding pHs were calculated. The result indicated that the peptides AAAPGRR and APGHRIV showed the likeliness to inhibit the enzyme better than its original propeptide due to the more negative binding energies.