กายวิภาคเปรียบเทียบของลำต้นพืชบางชนิดในวงศ์ทานตะวัน (Family Asteraceae)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงศ์ จันทวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริทรรศน์ ไตรสนธิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษากายวิภาคของภาคตัดขวางของลำต้นพืชใน tribe ต่าง ๆ ของวงศ์ Asteraceae รวม 8 tribes จำนวน 18 ชนิด เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคด้านรูปแบบของภาคตัดขวาง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเรียงตัวของชั้นเนื้อเยื่อที่มีความแตกต่าง คือ ชั้น collenchyma จัดแบ่งได้ 3 แบบ คือ เรียงตัวรอบลำต้น เรียงตัวรอบลำต้นสลับกับ chlorenchyma หรือมีอยู่เฉพาะบริเวณสันของลำต้น ส่วนของกลุ่มท่อลำเลียง สามารถแบ่งตามจำนวนได้ 3 แบบคือจำนวนน้อย ปานกลางและมาก แบ่งตามขนาดได้ 2 แบบคือมีขนาดเดียวและมีสองขนาด แบ่งตามรูปร่างได้ 2 แบบคือแบบวงรีและแบบวงกลม แบ่งตามรูปแบบการจัดเรียงตัวของ vessel ในระบบท่อลำเลียงแบ่งได้ 3 แบบ คือ แบบ radial แบบ parallel และแบบ random จากลักษณะเหล่านี้ สามารถนำมาจัดทำรูปวิธานและช่วยจำแนกพืชบางชนิดในวงศ์ Asteraceae เป็น tribe ต่าง ๆ ได้ Comparative anatomy of transverse section to stem among 18 species, in 8 tribes, of plants in family Asteraceae were studied in order to construct a classification key . The result showed the different patterns of tissue arrangement in each species. The pattern of collenchyma arrangement could be classified into 3 groups: encircle the stem ; encircle the stem and alternate with chlorenchyma and located only at the stem angle. The vascular bundle could be classify by 5 characteristics : 1. total number of vascular bundle (few, medium or numerous), 2. number of different sizes (one or two size), 3. shapes of the bundle (elliptic or circular) and 4. patterns of vessel arrangement in vascular bundle (radial, pararell or random). All of these characteristics could be used to construct the key to classify some species in family Asteraceae into tribes.