องค์ประกอบทางเคมีจากกระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L.

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปกรวิชญ สารพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุจารี ประสิทธิ์พันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาทางเคมีคอมพิวเตอร์พบว่า สารบางชนิดที่พบในกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.) ออกฤทธิ์ต้านเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) จึงสนใจหาโครงสร้างของสารที่ออกฤทธิ์เหล่านี้ โดยการนำกระเจี๊ยบแดงมาสกัดด้วยเอธานอล แล้วนำมา partition ด้วยเฮกเซน เอธิลอะซิเตต และ 1 บิวทานอลโดยนำสารสกัดแต่ละส่วนมาทำให้บริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี ซึ่งสารที่ได้อยู่ระหว่างการพิสูจน์โครงสร้างด้วยเทคนิคทาง สเปกโทรสโคปี