การเพิ่มคุณภาพสีของเพชรโดยการฉายรังสีนิวตรอนและการเผาอบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนัส สิทธิโชคธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวาพร สหวัฒน์

  • อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรถูกจัดออกเป็น 2 กลุ่มคือเพชรไร้สี(Colorless diamond) และเพชรสี (Colored diamond or Fancy diamond)ได้แก่เพชร สีเหลือง น้ำเงิน เขียว เป็นต้น โดยเพชรสีพบได้น้อยมากในธรรมชาติเมื่อเทียบกับเพชรใสไร้สี ดั้งนั้นจึงมีวิธีการเพิ่มคุณภาพสีของเพชร (Color Enhancement of Diamond) โดยเพชรที่นำมาเพิ่มคุณภาพส่วนใหญ่จะมีมูลค่าต่ำ เช่น สีน้ำตาลหรือสีขาวแกมเหลือง ซึ่งการเพิ่มคุณภาพสีนั้นมี หลายวิธี การฉายรังสีนิวตรอน (neutron irradiation) แล้วต่อด้วยการเผาอบ(annealing)ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยเพชรที่ผ่านการฉายรังสีนิวตรอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากนั้นเมื่อนำไปผ่านการเผาอบแล้วจะทำให้เพชรเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองได้ ผลจากการปรับปรุงด้วยกระบวนการนี้จะทำให้เกิดศูนย์กลางสี (Color centers)ใหม่ขึ้นจึงทำให้การดูดกลืนแสงของเพชรต่างไปจากเดิม ส่งผลให้เพชรเปลี่ยนเป็นสีต่างๆตามที่กล่าวมา Diamonds are divided in two groups which are colorless diamonds and colored diamonds. The colored diamonds are quite rare in nature so there are some methods or techniques to enhance the color of diamonds. And most diamonds that enhanced are low price such as brown or pale yellow diamonds. One of many methods is neutron irradiation and annealing. The neutron irradiation make the diamonds change the color to green and annealing will change green color to yellow. The result of this process produce the new color centers in diamond which absorb the different wavelength of visible light and the color of diamonds can be change.