การเพิ่มปริมาณยอดและชักนำรากของบัวจงกลนีในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สลิสา อุดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรียา ตันติวิวัฒน์

  • มาลี ณ นคร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำหัวย่อยที่ปลอดเชื้อมาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige และ Skoog (MS, 1962) ที่เติม BA หรือ 2iP ความเข้มข้น 0 5 และ 10 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับ IAA ความเข้มข้น 0 5 และ 10 ไมโครโมลาร์ และเททับด้วยน้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า BA 10 ไมโครโมลาร์ สามารถชักนำให้เกิดยอดได้มากที่สุด 2 ยอดต่อชิ้นส่วน และมีจำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุด 20.8 ใบต่อชิ้นส่วน ยอดที่ได้แข็งแรงมีก้านใบและใบขนาดใหญ่ เมื่อนำยอดที่ได้มาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0 5 และ 10 ไมโครโมลาร์ ที่เททับด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า อาหารที่ไม่เติม NAA สามารถชักนำให้เกิดรากได้มากที่สุด 21.8 รากต่อชิ้นส่วน และมีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด 1.4 เซนติเมตร The cleaned bulbils were cultured on Murashige and Skoog (MS, 1962) semi solid medium supplemented with BA or 2iP at 0, 5 and 10 µM in the combination of IAA at 0, 5 and 10 µM and topped with sterile distilled water for 6 weeks. It was showed that explants which were cultured on MS semi solid medium with BA 10 µM gave the highest shoot and leaf number of 2 shoots and 20.8 leaves per explant respectively. The shoots were vigorous with largest petioles and leaves. Root induction were conducted by placing shoots on MS semi solid medium supplemented with NAA 0, 5 and 10 µM and topped with sterile distilled water for 8 weeks. The result indicated that explants which were cultured on MS semi solid medium without NAA gave the highest root number and root length of 21.8 roots per explant and 1.4 centimeter respectively.