การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักโดยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy และ X-ray Fluorescence Spectroscopy

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ ชนาภิวัตน์

  • สุรีวัลย์ ภิญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินของสองวิธี คือ วิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AA) โดยวิธีนี้จะทำการย่อยดินตัวอย่างด้วย Microwave Digestion และวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง AA กับวิธี X ray Fluorescence Spectroscopy โดยเลือกโลหะที่เป็นตัวแทนสำหรับการวิเคราะห์ทั้งหมด 7 ชนิด คือ แคลเซียม แคดเมียม โครเมียม ทองแดง แมกนีเซียม แมงกานีส และตะกั่ว นอกจากนี้ยังพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่อการวิเคราะห์ทั้งสองวิธี This project aims to compare methods for the determination of heavy metals in sediment. Two methods used in this work were Microwave Digestion follow with Atomic Absorption Spectroscopy and X ray Fluorescence Spectroscopy.Calcium,Cadmium,Chromium,Copper, Magnesium,Manganese and Lead were chosen as model elements. Effects of structure of sediment and Organic carbon in sediment on the analysis by the two methods were also investigated.