การศึกษาโครงสร้างของตัวเร่งเชิงแสงซีเรียม/ไทเทเนียมออกไซด์ โดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศริญญา ไพศาลสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรรถธีรา วรยิ่งยง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการเตรียมตัวเร่งเชิงแสงซีเรียม/ไทเทเนียมออกไซด์โดยใช้เทคนิคโซล เจล ที่ปริมาณซีเรียม 8 และ 30 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักในไทเทเนียมออกไซด์ ทำการศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X ray diffraction : XRD) และเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (Extended X ray Absorption Fine Structure : EXAFS) โดยใช้ FEFF7 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลองที่ได้จาก XRD พบว่า ไทเทเนียมออกไซด์ที่เตรียมได้มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นอะนาเทส และผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ EXAFS พบว่า ไทเทเนียมออกไซด์ที่มีปริมาณซีเรียมน้อย (8%) จะเกิดความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างแบบ interstitial defect และไทเทเนียมออกไซด์ที่มีปริมาณซีเรียมมาก (30%) จะเกิดความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างแบบ substitutional defect โดยมีบางส่วนเป็นแบบ interstitial defect ในโครงสร้างไทเทเนียมออกไซด์ (อะนาเทส)