การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของอนุพันธ์ methoxy substituted 2-ethylhexylcinnamate โดยอาศัยวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกา เจียมจำนรรจา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภา หารหนองบัว

  • ธิตินันท์ หมั่นหาผล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของ trans และ cis ไอโซเมอร์ของอนุพันธ์ methoxy substituted 2 ethylhexylcinnamate โดยใช้การคำนวณทางเคมีควอนตัม ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ethylhexyl ortho (1), meta (2), para (3) methoxycinnamate, 2,4,5 (4) และ 2,4,6 (5) trimethoxycinnamate โดยทำการปรับโครงสร้างที่สภาวะพื้นด้วยวิธี semi empirical PM3 และ ab initio HF/3 21G จากนั้นใช้วิธี ZINDO คำนวณพลังงานที่สภาวะกระตุ้นของไอโซเมอร์ที่ทำการปรับโครงสร้างด้วยวิธี semi empirical PM3 แล้ว ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้เข้าใจถึงคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตที่แตกต่างกันระหว่างสองไอโซเมอร์ ซึ่งสารเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตในเครื่องสำอางต่อไป