การศึกษาสภาพการละลายของ CaSO4 ในน้ำประปาที่ผ่านสนามแม่เหล็กและผลที่มีต่อความตึงผิว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมฤดี คล้ายทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนาถ ศุภพิพัทฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำประปาและน้ำ deionized water เมื่อผ่านสนามแม่เหล็ก โดยสนใจศึกษาค่าความตึงผิว (surface tension) พบว่าน้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กในทุกช่วงเวลาจะมีค่า surface tension ลดลงกว่าน้ำที่ไม่ได้ผ่านสนามแม่เหล็ก ช่วงเวลา treated time และ delaytime ที่เหมาะสมแก่การนำไปศึกษาต่อ คือ ประมาณ 5 ชั่วโมง และ 4 5 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาค่าsurface tension เมื่อมีการละลายของเกลือCaSO4ในน้ำ พบว่าค่า surface tension ของน้ำทั้งที่ผ่านสนามแม่เหล็ก และไม่ผ่านสนามแม่เหล็กมีค่าสูงขึ้น โดยน้ำที่ผ่านสนามแม่เหล็กสามารถละลายเกลือ CaSO4 ได้มากกว่า