ผักกับการรักษาโรค

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.รพีพรรณ อริยะสัตย์

  • 2.อรุณี ชาญฤทธิ์สุรกุล

  • 3.ล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาธิตา พลายวงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับผักที่ช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ มีมากนานแล้ว แต่บุคคลทั่วไป มักจะไม่ใส่ใจในเรื่องของประโยชน์ในผักว่าผักนั้น ๆ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะช่วยในการรักษาโรคอะไร ส่วนใหญ่แล้วคนไทยเป็นคนที่รับประทานอะไรก็ได้ไม่เรื่องมาก และนั่นก็เป็นเรื่องที่ดี แต่เราก็ไม่ควรที่จะลืมว่าสิ่งไหนที่ให้ประโยชน์ แล้วมันก็มักจะมีโทษอยู่ด้วยเสมอ แต่ในเรื่องของผักนั้นให้ในด้านประโยชน์เป็นใหญ่ เพราะผักมีประโยชน์มาก และยังมีอีกหลายคนที่ไม่ชอบรับประทานผักอยู่ด้วยเหตุผลที่ว่าผักมีรสชาติที่ขมเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้อีกหลายคนต้องพลาด กับประโยชน์ของผักที่ควรจะได้รับและคุณก็เป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวคุณเอง เรามักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวของเราเสมอซึ่งการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่เราต้อง ทำเป็นประจำแต่คนเรากลับไม่ใสใจว่าสิ่งที่เรานำเข้าไปในร่างกายของตังเองนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หรือให้โทษกับตัวเองอย่างไร และมีอีกหลาย ๆ คนที่ไม่ชอบรับประทานผักจะสังเกต ได้ง่ายว่าจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงและไม่สบายอยู่บ่อย ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์เกี่ยวกับผัก เพราะในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงทำให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์ของผักเท่าที่ควรจะได้ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงประโยชน์ของผัก และอยากให้บุคคลที่อยากรู้เรื่องประโยชน์ของผัก จึงเป็นเหตุผลให้คณะผู้จัดทำได้สื่อการเรียน การสอนเรื่อง ผักกับการรักษาโรคขึ้นมา สื่อการเรียนการสอนนี้จะจุดเด่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผักหลากหลายชนิด และประโยชน์ของผักอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้เกิดความสนใจของจุดเด่นเหล่านั้นในสื่อการเรียนการสอนนี้ และยังได้ประโยชน์จากการอ่าน และการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบก่อนและหลังค้นคว้าด้วยเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ที่มีในเรื่องของผักว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับผักมากน้อยเท่าไหร่ และแบบทดสอบหลังการค้นคว้าหรือศึกษาก็จะบอกว่าคุณนั้นได้ความรู้เกี่ยวกับผักว่ามากน้อยเท่าไหร่จากการค้นคว้าหรือศึกษา The knowledge about the vegetables which helps in disease preservation differs abound long already ago but a person is general , like to not , attend in about [ story ] of the advantage in the vegetables that , that vegetables , when eat enter already will help in what is disease preservation ? What is the majority has already a Thai is a person who eats ? All right not about [ story ] very , and that be about [ story ] that good , but , we , should not forget that , which thing that give the advantage , already it , like to be punished always with , but , in about [ story ] of that vegetables in the sense of the advantage is eminent , because , the vegetables is valuable very , and still have again many persons who don't like to eat the vegetables s stay with the reason that the vegetables have bitter smack mostly then make again many person must miss , with the advantage of the vegetables at will should receive and you are person fix the life of yourself , we will like to look over location thing near , our always which , eating is the thing that us must , pretend permanent but , the human gets back to not clear the mind that , the thing that us imports to go to in the body of the money by oneself that is the thing that is valuable , or , do harm with how is oneself ? and have many again a person who don't like to eat the vegetables will observe , get easy that , will have the health is tottering lying and have a fever often , for enhance the knowledge , the understanding and the advantage about the vegetables , because , in now majority person likes to have a meal that have no the advantage builds [ wasp ] the body , then make the body no gain an advantage of the vegetables as expected , I have realized the advantage of the vegetables , and want a person that eager to know about [ story ] the advantage of the vegetables , then the reason can give organizer faculty mass education media , the instruction about [ story ] , the vegetables and disease preservation upward , instructional this media the will prominent point that has the data about various kind vegetables , and the advantage of the vegetables thoroughly , for in rows the way gives a student , student undergraduate , or , a person is general , get born the interest of prominent those point in instructional this media , and still gain an advantage from reading , and the education as well , besides , still have the test before and the back do research work for with is knowledge test that have in about [ story ] of the vegetables that , how much are you omniscient about a little many vegetables ? , and back research test or , study , will tell that you learns the news to know about the vegetables that , very a little ? from the research or , study ,