มวยทะเล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กริช รุ่งฟ้ามงคล

  • สุรศักดิ์ แสงนาค

  • ภาณุว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุณาพร ช่างจูม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษณะของเกมโดยรวม พื้นหลังจะเป็นวิวทะเลหรอในน้ำ จะมีให้เลือกภาพพื้นหลังก่อนเริ่มเล่นเกม เป็นการต่อสู้ประเภทบุคคล ฝ่ายละ 1 คน ถ้าเล่นคนเดียว จะเป็นการเล่นแบบการผ่านด้าน โดยจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่มีความยากมากขึ้นไปเป็นลำดับ โดยจะมี 9 ระดับ โดยเฉพาะคู่ต่อสู้คนสุดท้าย (คนที่ 9) จะมีความยากมากที่สุด การเล่นแบบ 2 คน แต่ละคนจะต้องมีการเลือกตัวละครของแต่ละบุคคล เมื่อทำการเลือกตัวละครเสร็จแล้ว จะมีการให้เลือกสถานที่ ที่ต่อสู้อีกด้วย เมื่อเริ่มเล่นเกมจะมีปรอทพลังให้แต่ละบุคคล ในการตัดสินการ แพ้ ชนะ คือ คู่ต่อสู้พลังหมด หรือ ตกจากท่อนไม้ (ไม้บุม) โดยจะมีการเพิ่มลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างคือ ถ้าคู่ต่อสู้ตกจากไม้บุมแล้วจะมีสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำมากัดกิน เช่น ฉลาม เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่นมากยิ่งขึ้น คณะผู้จัดทำจึงต้องการนำเสนอเรื่องราวของ มวยทะเล เป็นการนำเสนอที่เข้าใจง่าย โดยการนำเทคโนโลยีและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ นำมาประยุกต์ในการสื่อสาร อยากนักเรียน นิสิต นักศึกษา รู้สึกเห็นว่าเรื่อง มวยทะเล เป็นเรื่องที่น่าสนใจเข้าใจง่ายและอยากให้บุคคลที่สนใจ เข้าใจเรื่องราวของ มวยทะเล ได้อย่างถุกต้อง คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องนี้ จงได้เขียนโครงงานการนี้ข้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเล่าเรื่องราวของ มวยทะเลและส่งเสริมความรู้ไปในตัวเพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้รับสาระความรู้ และแนวคิดในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากการค้นคว้าและประสบการณ์การศึกษาในชีวิตจริงนำไปใช้ประโยชน์หรือพื้นฐานความรู้ที่มีต่อไป the character of the game generally , back ground is will sea scenery is it in the water , will have give choose ground back picture before begin to play the game , be kind person fight , the faction vacates 1 person , if , play alone , will playying like [ model ] , side slitting , by must meet the opponents that have the difficulty increasingly in order , by will have 9 the level , especially person last opponents , ( , 9) persons have will the difficulty most , playying is like [ model ] , 2 persons , each person must have character filtration of individual , when , do character finished filtration has already , will have the alms chooses the place , the connection fights as well , when , begin play the game has will power quicksilver individually , in something something , be defeated , win , be , power opponents is finished , or , , fall from the log , ( , the wood covers ) , by will have child expansion plays one bely again , if , the opponents falls from the wood will have covered then have location animal under the water comes to bite eat , such as , shark , etc. , for enhance the amusement in playying more and more , organizer faculty then want to present a story of , sea boxing , be the lead presents that easily understood , by Technology lead and location thing around are ourselvessing that see in nowadays , bring applied in the communication , want a student , undergraduate , student , feel think about [ story ] , sea boxing , get into trouble at interesting easily understood and want a person that take an interest , understand a story of , sea boxing , get correctly , organizer faculty has realized a problem that happens with , student , undergraduate , student , and general person that take an interest about [ story ] this , let's has written thissing condensed project comes to in rows for description railing meditation of , sea boxing and encourage the knowledge go to in for , , student , undergraduate , student , and general person that take an interest , receive knowledge substance , and the idea for this case one ( part ) is from the research and education experience in the real life apply the advantage or , knowledge base that have next ,