ระบบพจนานุกรมภาษาไทย-จีนออนไลน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภกาญจน์ ศรีสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบพจนานุกรมภาษาไทย จีนออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการค้นหาคำศัพท์ภาษาจีนออนไลน์ โดยดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ด้วยการเลือกใช้ภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ ระบบสามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและง่าย เมื่อทำการติดตั้งและประเมินผลระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพสูงมีค่าเฉลี่ย 3.23 และผลการประเมินโดยผู้ใช้มีค่าเฉลี่ย 3.57 ซึ่งมีความพอใจมากในการใช้โปรแกรม สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การติดต่อกับผู้ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ

The objectives of studying Thai Chinese Language Dictionary System were designed and developed a system to search Chinese language words. The project is used System Development Life Cycle (SDLC) as a guide line. All of programs in the new system were written in PHP language and MySQL is being used to manage database. The result from the development is a superb Thai Chinese long system which has quick and easy word searching methods. After installation, the system has been testing and evaluating by the specialist and users. The evaluation results with the total average point 3.23 by the specialist was good and indicated the magnificent of the software. The average evaluation score from the user was 3.57 which stated that the users are also very satisfied with the system.