การศึกษาการตอบสนองของเซลล์ต่อเอธานอลในระดับ genome-wide ของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการตอบสนองต่อเอธานอลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae มาเป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบันกระบวนการในการตอบสนองที่แท้จริงก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ดังนั้นในการศึกษานี้จึงได้ใช้ชุดสายพันธุ์กลายของยีสต์ S. cerevisiae ในการศึกษาและค้นหายีนทั้งหมดในจีโนมของยีสต์ที่จำเป็นต่อการทนทานต่อเอธานอลและแอลกอฮอล์ชนิดอื่นได้แก่ เมธานอล และโพรพานอล โดย จากการทดลองพบว่ายีนที่จำเป็นในการทนทานต่อเอธานอล เมธานอล และโพรพานอลมีจำนวน 64, 110 และ 174 ยีนตามลำดับ เมื่อนำยีนที่ได้เหล่านี้มาจัดกลุ่มตามลักษณะหน้าที่การทำงานพบว่ายีนส่วนใหญ่ที่จำเป็นต่อการทนทานแอลกอฮอล์แต่ละชนิดเป็นยีนในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งของแวคิวโอล เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีผู้รายงานว่ากระบวนการตอบสนองต่อเอธานอลของยีสต์นั้นอาจมีบางส่วนที่จะใช้กระบวนการเดียวกันกับการตอบสนองต่อความร้อน แรงดันออสโมติก และออกซิเดชั่น ดังนั้นจึงได้ศึกษาและค้นหายีนที่จำเป็นในการทนทานต่อสภาวะเหล่านี้เพื่อมาเปรียบเทียบกับยีนที่จำเป็นในการทนทานต่อเอธานอลของยีสต์ พบว่ามีเพียงบางยีนเท่านั้นที่จำเป็นในการทนต่อทั้งเอธานอลและสภาวะเหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการในการตอบสนองต่อเอธานอลของยีสต์นั้นอาจจะแตกต่างกับกระบวนการตอบสนองต่อความร้อน แรงดันออสโมติก และออกซิเดชั่น