การศึกษาผลกระทบของแคดเมียมต่อไม้ดอกดาวเรือง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรายุทธ เมียงมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปนเปื้อนของแคดเมียมทั้งในดินและน้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อให้เกิดปัญหาการสะสมของแคดเมียมปริมาณสูงในข้าว อันเป็นผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากการปลูกข้าวไม่สามารถทำต่อไปได้ในพื้นที่ จึงมีความพยายามที่จะค้นคว้าหาพืชทดแทนเพื่อนำมาปลูกในบริเวณดังกล่าวแทนข้าว ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาถึงผลกระทบของแคดเมียมต่อดาวเรือง ซึ่งเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญ โตเร็วและมีศักยภาพที่จะใช้ปลูกทดแทนข้าวได้ โดยทดลองปลูกดาวเรืองในความเข้มข้นของแคดเมียมและระยะเวลาที่แตกต่างกัน การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. การศึกษาผลกระทบของแคดเมียมต่ออัตราการงอกของเมล็ดดาวเรือง พบว่าความเข้มข้นของแคดเมียมที่สูงขึ้น ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดลดลง โดยที่ความเข้มข้น 7 และ 9 มิลลิกรัมแคดเมียมต่อลิตร อัตราการงอกจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p