การคำนวณสเปกตรัมเอสพีอาร์แบบภาพเมื่อใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นแหล่งกำเนิดแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงเจตน์ เชาว์ชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุชา แยงไธสง

  • บุญส่ง สุตะพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ (SPR imager) เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ศึกษาการเข้าคู่กันของโมเลกุลสารชีวภาพจากจำนวนจุดวัดหลายจุดได้ในเวลาที่พร้อมกัน จึงมีความเหมาะสมสำหรับใช้ในงานตรวจคัดกรองในปริมาณมาก เพื่อทำให้ได้เครื่องมือที่มีราคาถูกลงเราทดลองใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบใหม่จากไดโอดเปล่งแสงซึ่งมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน มีอายุการใช้งานนาน และยังสามารถควบคุมอุณหภูมิและความเข้มแสงให้มีค่าคงที่ได้ง่ายจึงคำนวณสเปกตรัมเอสพีอาร์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสำเร็จรูป (WINSPALL) เมื่อใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยคำนึงถึง Emission spectrum ใดๆ ซึ่งเป็นผลต่อลักษณะสเปกตรัมเอสพีอาร์