ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเขียนโปรแกรมของผู้เรียน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภดล รุ่งจรูญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาที่เริ่มเรียนมักเกิดปัญหา คือขาดความเข้าใจในหลักการ และไวยากรณ์ของภาษาทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำการเขียนโปรแกรมซึ่งข้อผิดพลาด(Error Message) ที่เกิดจากการคอมไพล์นั้น จะแจ้งออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้นักศึกษาไม่เข้าใจว่าข้อผิดพลาดนั้นคืออะไร นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งคือผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงว่า นักศึกษาแต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมในการเขียนโปรแกรมเป็นเช่นไร ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบซึ่งสามารถทำการแปลข้อผิดพลาดออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และเก็บรวบรวมข้อผิดพลาดของนักศึกษาแต่ละคนมาทำการวิเคราะห์ และเป็นเครื่องมือบอกแนวทางให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการสอนการเขียนโปรแกรมต่อไปได้ Abstract: At the beginning, Students must have problems of programming concepts. Especially syntax and error messages understanding because of description of error message are written in English Language. Besides, Teacher can not be checked behavior of student’s programming, thus we will introduce a tutorial and analysis system of error messages by error translation from English messages to Thai message. And student’s programming analysis is a tool for teacher can evolve a student’s program teaching.