การออกแบบภาษาเชิงไวยากรณ์ สำหรับสร้างเครื่องมือตรวจสอบฉันทลักษณ์คำประพันธ์ไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1 สิริพร แซ่ลี้

  • 2 สมชาย ติยวรางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คำประพันธ์ เป็นถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นตามข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้ จากข้อกำหนดบังคับของการแต่งคำประพันธ์ ทำให้การแต่งคำประพันธ์ดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ผู้ประพันธ์ต้องศึกษาฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ อีกทั้งคำในภาษาไทยก็มีเป็นจำนวนมาก ยากต่อการจดจำได้หมด ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ประพันธ์ที่ยังขาดความชำนาญจะต้องค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากปัญหาที่กล่าวมา จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบภาษาเชิงไวยากรณ์สำหรับคำประพันธ์โดยการสร้างกฎสำหรับคำประพันธ์แต่ละชนิด และจัดทำเครื่องมือเพื่อช่วยในการแต่งคำประพันธ์ ที่นำเสนอการแต่งคำประพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจและง่ายขึ้น โดยช่วยผู้ประพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องของคำประพันธ์ที่แต่ง ให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับที่ได้บัญญัติไว้ในคำประพันธ์ และมีส่วนของการค้นหาคำศัพท์ซึ่งใช้หลักของการสร้างอรรถาภิธาน (Thesaurus) และการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เพื่อให้สามารถค้นหาและเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมต่อการแต่งคำประพันธ์ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาฉันทลักษณ์และค้นหาคำศัพท์อีกต่อไป Verse is words to write from regulation. Because of the regulation has make hard to write verse. People must learn about prosody once more has many words in thai word, it difficult to remember. Usually have not skill for to write people must uses many time to search the help word from dictionary. To solve this problem we has create A Syntax Language Design for Thai Poem Prosody Validation Tool by create any rule for many type of Verse. The soft ware can check, present and help people easy to write the Verse. The tool has function for saerch the help word to follow purpose of people. The help word can help people to write the Verse. This method can help people do not use many time to learn about prosody and search the help word from dictionary.