เกมเทียร่า ตำนานดาบแห่งอัคนี Tierra the Fantasys Sword

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1 ฐิติวิทย์ ชื่นวัฒนา

  • 2 นที ทวีโรจน์สุพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมต่อสู้นั้นจะเป็นการที่ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครมาต่อสู้กับตัวละครฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดรูปแบบของการออกท่าไว้เป็นแบบแผนอยู่แล้ว โครงงานนี้ จึงได้ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทต่อสู้โดยมีการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหนึ่งของกระบวนการทำเหมืองข้อมูลมาจดจำ และวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นเกมของผู้เล่น โดยคาดหวังว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นจากการได้เรียนรู้ จดจำ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากพฤติกรรมต่างๆ ของฝ่ายตรงข้าม เช่น การออกท่าทางต่างๆ ของฝ่ายผู้เล่น จนความสามารถของคอมพิวเตอร์นั้นเทียบเท่าได้กับผู้เล่นในระดับสูงคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเอาชนะผู้เล่นได้ In fighting games, player will fight with other character that controlled by computer. The character usually fight by using the defined pattern. So we design a fighting game that uses the data mining algorithm for learning and analyzing behavior of the player. We hope that computer will improve from learning and analyzing the behavior and finally computer can beat player.