สารเร่งรากกาแฟ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิไลวรรณกังแฮ

  • อาทิตยาศรีประจันทร์

  • นรเทพ พิกุลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารีพงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพรพงศ์ธีระวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สารเร่งรากจากกาแฟ ทำขึ้นเพื่อต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของภูมิปัญญาชาวบ้านที่กล่าวว่า หากนำเมล็ดกาแฟที่ทางโรงสีคัดเกรดทิ้งแล้วมาใส่ไว้ที่โคนต้นไม้แล้วต้นไม้จะงอกรากเร็ว ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองโดยนำกาแฟและพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีผลในการเป็นสารกระตุ้นมาทำการกระตุ้นการงอกรากของพืชที่โตเร็ว พบว่าสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสามารถทำให้รากของพืชงอกได้เร็วที่สุดมีความยากราก และจำนวนรากมากกว่ากระตุ้นด้วยพืชชนิดอื่น ๆ โดยใช้อัตราส่วนของเมล็ดกาแฟ 50 g ต่อน้ำปริมาตร 200 แล้วนำเมล็ดพืชไปแช่ในสารสกัดนาน 30 นาที จะมีผลให้การกระตุ้นได้ดีที่สุด และสารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้แปรรูปจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากาแฟสำเร็จรูปและดีกว่าสารเร่งรากที่มีขายในท้องตลาด และพบว่ากาแฟที่ยังไม่ได้สกัดคาเฟอีนออกสามารถกระตุ้นการงอกรากของพืชได้ดีกว่าที่สกัดคาเฟอีนออก และเมื่อทำการทดลองต่อไปก็พบว่าพืชที่ผ่านการกระตุ้นรากจากกาแฟจะมีการเจริญเติบโตดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับการกระตุ้นรากจากกาแฟ