เกษตรอินทรีย์สู่อนาคต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.ศจิมาโฉมฉิน

  • 2.สุทธินันท์ วิจิตรโชติ

    1. สุทธาสินี เวียงอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรุณรักษ์ ตันพานิช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโลกของเรานี้ มีสารเคมีที่มนุษย์เราผลิตขึ้นประมาณ 600,00 ชนิด ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีสารเคมีเกิดขึ้นใหม่ปีละ 1,000 ชนิดสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรพบว่าเป็นยาป้องกันกำจัดศัครูพืชมากกว่า 150 ชนิด องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้สำรวจพบว่า มีคนป่วยด้วยสารเคมีปีละ 750,000 เสียชีวิตเนื่องจากน้ำไม่สะอาด ผักมีสารเคมีจำนวนมากผลเสียที่พบว่าเกิดจากการใช้สารเคมี คือทำให้ภูมิต้านทานลดลงอันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่ในระยะสองปีที่ผ่านมา พบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากมะเร็งมาเป็นอันดับ 1 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่ผิดๆ และมีสารปนเปื้อน ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราควรศึกษาและนำมาใช้แทนสารเคมี เกษตรอินทรีย์เป็นการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้น แต่ใช้วัสดุธรรมชาติแทนที่เกิดจากสารเคมีทั้งในดินน้ำอากาศ และ ผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุล ของธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรดิน โดยไม่คำนึงถึงผลเสีย ของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุ และ กายภาพของดินทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนั้นสูญหายและไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลนี้เป็นอันตราอย่างยิ่ง การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาความรู้จากมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ n our this world , there is chemicals that the human makes about 600,00 a kind , about 10 the percent , use in the every day life , and have chemicals happens new year vacate 1,000 chemicals kind that uses agriculture way meet that , be a medicine protects to eradicate plant teacher more than 150 a kind , food organization has and of the United Nations agriculture explore to meet that , , there is the patient with chemicals year vacates 750,000 die because of , the water is not clean , the vegetables has a lot of bad result chemicals that s meet that , be born from using chemicals , be make the immunity is down cause accident causes the cancer but , in the two distance last year , meet that , a Thai dies with as the result of , the cancer comes to are 1 rank by the cause one ( part ) is from wrong eating , and have the contaminant , thus organic agricultural then is again the one choice that us should study and apply to replace chemicals , organic agricultural is cultivating at doesn't use chemicals that a human does to go up , but , use nature inventory instead of is born from both of chemicals in water air earth , and , the produce is which , organic agricultural is the production system that considers the environment , heal equilibrium , of the nature , using resource the earth , by don't consider the bad result , of chemical synthetic fertilizer causes the unbalance in the mineral , and , physical of the earth makes the living things that is valuable in that earth is lost and is disabled , this unbalance is the brand very much , the agriculture has now can change to is organic agricultural by initial study the knowledge from the standard , organic agricultural that fixed go up for the practice , by study the knowledge from the nature , when , begin follow this then , count then , get that , enter doing agricultural organic which , can call that , be organic agricultural ,