สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม Creature and enviropment

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ระพีพรรณ พูลกระจ่าง

  • ลัดดา ภาคาเขตร์

  • สันติ เมฆพายัพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย สิงห์โตขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ สิ่งชีวิตมีหลายชนิดทั้งที่เป็นพืช สัตว์ เห็ด รา สาหร่าย และโพรทิสต์ ต่างมีรูปร่างลักษณะเฉพาะ และอาศัยอยู่เฉพาะแห่ง เราจะไม่พบเห็นจิงโจ้ นกแพนกวิน หรือหมีแพนด้าที่ประเทศไทยยกเว้นในสวนสัตว์ สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายนั้นไม่ได้กระจายอยู่ทั่วโลก แต่จะพบเฉพาะที่ แม้แต่ในภูมิภายต่าง ๆ ของประเทศไทยก็จะพบว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่พบเฉพาะที่เช่นกัน เช่น ชมพูภูคา เป็นไม้ยืนต้นในประเทศไทยพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา จังหวัดน่าน สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนี้สำคัญกับโลกของเรา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้และทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเรียนรู้ และส่งผลดีต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน