สันติภาพสีเขียว Green peace

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อธิราช ทรัพย์ประเสริฐ

  • อรวรรณ ใสสอาด

  • จิราพร บุญเชิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มานิตา ตระกูลแสนศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันเกิดปัญหามากมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ ณ ปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญนั่นก็คือ “ภาวะโลกร้อน” ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อนนั้น เกิดขึ้นมากมาย เช่น ผลการวิจัยการเสื่อมโทรมของโลก การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ที่ใช้กันอย่างสิ้นเปลือง จากการวิเคราะห์นั้นผลสำรวจที่ได้ คือ จากแต่ก่อน มนุษย์ได้สร้างความเสื่อมโทรมให้โลก ร้อยละ 60% แต่ปัจจุบัน เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 90% จึงสังเกตุได้ว่าการที่โลกของเราเสื่อมโทรมและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินั้นอาจเป็นเพราะมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ มนุษย์ยืมทรัพยากรของโลกมาใช้แต่ไม่ยอมที่จะใช้คืนธรรมชาติ ดังนั้นก็ไม่แปลกหากธรรมชาติจะเอาคืนจากมนุษย์บ้าง เกมคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนิยมนำมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลและสร้างความสนใจแก่กลุ่มของเด็กและเยาวชน อีกช่องทางหนึ่ง การสร้างความสนใจด้วยกระบวนการของเกมคอมพิวเตอร์จึงเป็นช่องทางที่สามารถจะชักนำให้เด็กและเยาวชนมีความคิดและเกิดจิตสำนึก ที่ดี โดยการซึมซับขั้นตอน วิธีการเล่นที่สอดแทรกความรู้และสามารถปลูกจิตสำนึกของผู้เล่นได้ง่าย ดังนั้นเกมส์คอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่สร้างสื่อที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี การถ่ายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยผ่านกระบวนการของเกมคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการที่ทันสมัยรวมถึงเป็นที่ดึงดูดใจและยังช่วยในการปลูกจิตสำนึกนี้ไปสู่เด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยผ่านสื่อที่น่าสนใจ ความคิด เนื้อหา ต่าง ๆ จะถูกซึมซับในความคิดของเด็กและเยาวชนโดยกระบวนการของเกม และจะสามารถนำหลักการของเกมส์นี้ไปคิดต่อยอด หรือสร้างสรรค์เป็น กิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้ อันถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จ ของการเผยแพร่แนวความคิด เกี่ยวกับเกมส์การลดภาวะโลกร้อน ในปัจจุบันที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ สู่กลุ่มเด็กและเยาวชนอีกช่องทางหนึ่งโดยเกมส์นี้จะมีการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมเกมส์ และผู้เล่น จะมีทั้งภาพ 3 มิติ และเสียงในการโต้ตอบ และบรรยายการเล่นเพื่อความเข้าใจแก่ผู้เล่นทุกเพศทุกวัย ดังนั้นทางผู้จัดทำได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จึงได้คิดจัดทำเป็นเกมส์นี้ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน