สึนามิ Tsunami

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วงศกร โตวิทยาการ

  • สาริตา รุจินาถ

  • นัฏชา ยิ้มประยูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มานิตา ตระกลูแสนศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“สึนามิ” (Tsunami) คลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัวของผิวโลกใต้น้ำ ซึ่งจากจุดเริ่มต้นอาจมีขนาดของคลื่นเพียงไม่กี่นิ้ว แต่เมื่อเคลื่อนตัวถึงชายฝั่งจะมีขนาดสูงหลายสิบเมตร และพุ่งเข้าทำลายบ้านเรือน สิ่งกีดขวาง ราบเป็นหน้ากลองเพียงไม่กี่นาที ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือตรวจสอบการเกิดสึนามิที่แม่นยำ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือว่าพายุซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ คลื่นสึนามิได้เคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศของเราและในประเทศเพื่อนบ้าน ในการเกิดคลื่นสึนามิในครั้งที่ผ่านมาเราไม่สามารถรับมือได้ทันท่วงที อาจเป็นเพราะประชาชนยังขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นทางผู้จัดทำได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์และปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ จัดทำเป็นโครงการเพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน