การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงชนิดของไอออนในการระดมยิงลำไอออนบนเซลล์พืช

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุภัทร ซึงพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดุษฎี สุวรรณขจร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเทคโนโลยีการระดมยิงลำไอออนในการถ่ายฝากยีนในพืชมีผลการทดลองแสดงให้เห็น เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าว เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในส่วนของกลไกมูลฐานก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าอัตรกิริยาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในระหว่างเซลล์พืชกับลำไอออนนั้นเป็นเช่นไร ซึ่งในการระดมยิงลำไอออนลงบนเซลล์เยื่อหอมด้วยก๊าซพลังงานต่ำ เช่น อาร์กอนหรือ ไนโตรเจน ที่ความเขมข้น ไอออน/ซม2 ทำให้เกิดรูไมโครบนผิวของเซลล์โดยใช้กล้อง SEM และกล้อง AFM ในการสังเกตผล ซึ่งการเกิดรูไมโครนี้มีผลต่อการถ่ายฝากยีนในเซลล์สิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างไอออนชนิดต่างๆว่าจะส่งผลต่อเซลล์พืชหรือไม่ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงผลของระบบสุญญากาศซึ่งมีผลทำให้เซลล์เกิดการเสียน้ำและมีอัตราการอยู่รอดของเซลล์ลดลงอีกด้วย