การสร้างเลขสุ่มจากเสียงรบกวน และ การศึกษาการสลายตัวของอนุภาคยูเรเนี่ยม-238โดยใช้เลขสุ่ม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารพ เรืองยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เลขสุ่มเทียมเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในการจำลองสถานการณ์เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความซับซ้อน โดยทั่วไปตัวเลขสุ่มที่ใช้ในการคำนวณทางคอมพิวเตอร์จะสร้างจากสมการพีชคณิตที่มีแบบแผน อย่างไรก็ตามในธรรมชาติมักมีปัจจัยอื่นๆจำนวนมากที่มีผลต่อระบบทำให้การศึกษาระบบที่ซับซ้อนเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือสถิติเข้าช่วย ซึ่งหากใช้ตัวเลขสุ่มที่ไม่ได้สุ่มอย่างแท้จริง สมบัติของระบบที่คำนวณได้จะเอียงเอน โครงการนี้เป็นการสร้างเลขสุ่มจากเสียงรบกวนซึ่งไม่มีรูปแบบแน่นอน ทำให้เลขสุ่มที่ได้ไร้รูปแบบและใกล้เคียงกับเลขสุ่มแท้จริงมากยิ่งขึ้น และจะนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาปรากฏการณ์การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งใช้ยูเรเนียม 238 เป็นกรณีศึกษา ผลจากเลขสุ่มที่ใช้จะให้ผลการศึกษาการสลายตัวของอนุภาคยูเรเนียม 238 เป็นไปตามทฤษฎี