การวิเคราะห์ค่าสนามโน้มถ่วงของจังหวัดระนอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุรีรัตน์ หนูชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวุฒิ โลหะวิจารณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการวัดและแปลความข้อมูลค่าสนามโน้มถ่วงในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 200 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 80x40 ตารางกิโลเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาในแนวราบและในแนวดิ่ง คอนทัวร์ค่าผิดปกติบูแกร์ของจังหวัดระนองมีการวางตัวในแนวเหนือใต้ โดยจะมีค่าสนามโน้มถ่วงสูงในทิศตะวันตกและทิศเหนือ ในบริเวณตอนกลางค่าสนามโน้มถ่วงจะลดลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและจะลดลงอีกครั้งในทิศตะวันออก เมื่อเทียบเคียงคอนทัวร์ค่าผิดปกติบูแกร์กับแผนที่ธรณีวิทยา พบว่าในพื้นที่ซึ่งเป็นหินแกรนิตค่าผิดปกติบูแกร์มีค่าต่ำกว่า 75 gu ในพื้นที่ซึ่งปกคลุมด้วยหินควาเทอร์นารี ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกมีค่าผิดปกติบูแกร์ระหว่าง 75 gu ถึง 20 gu และในพื้นที่ของหินเพอร์เมียน คาร์บอนิเฟอรัส ทางทิศตะวันออก ค่าผิดปกติบูแกร์มีค่าอยู่ระหว่าง 0 gu ถึง 90gu ผลการวัดความหนาแน่นของตัวอย่างหินได้ว่าหินแกรนิตมีความหนาแน่น 2,620 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หินควาเทอร์นารี มีความหนาแน่น 2,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หินเพอร์เมียน –คาร์บอนิเฟอรัส มีความหนาแน่น 2,320 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่จากการสำรวจพบว่าค่าสนามโน้มถ่วงมีค่าเป็นลบบนพื้นที่หินแกรนิต แสดงว่าหินท้องที่มีความหนาแน่นสูงกว่าหินแกรนิต ในการศึกษาครั้งนี้จึงให้หินปูนเป็นท้องที่ และจากการสร้างแบบจำลองจะได้ว่าหินแกรนิตมีความหนาประมาณ 2,500 เมตร และพบแหล่งน้ำพุร้อนวางตัวบริเวณขอบตะวันตกของหินแกรนิต A gravity measurements and data interpretation were carried out in Ranong. The measurements comprised 200 station and covered an area of 80x40 km2. The purpose of this study was to determine the geological structures of the area. Bouguer anomaly of study area was high in the North and the West low in the center and intermediate in the East. Comparing Bouguer anomaly with geological map,Bouguer anomaly of less than 75 gu was observed on granite rock. Bouguer anomaly of 75 gu to 20 gu on Quaternary sediment. On the East, Bouguer anomaly of 0 gu to 90 gu on Carboniferous Permian rocks. Results from density measurement show that density of granite rock was 2,620 kg/m3 , density of Quaternary sediment was 2,000 kg/m3and density of Carboniferous Permian rocks was 2,320 kg/m3.Because Bouguer anomaly was negative on granite rock indicated that density of surrounding rock was higher than granite. From gravity modeling , granite was 2.5 km deep and hot spring observed on the west rim of granite