การวิเคราะห์หาปริมาณของฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำด้วยเทคนิคโฟลอินเจกชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ธิดา จุลฉีด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพริศพิชญ์ คณาธารณา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณของสารละลายฟอร์มอลดีไฮด์ในน้ำด้วยวิธีโฟลอินเจ็กชัน (Flow injection, FI) โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายอะซิติลอะซิโตน (Acetylacetone solution) และฟอร์มอลดีไฮด์เป็นสารผลิตภัณฑ์สีเหลืองของ 3,5 diactyl 1,4 dihydrolutidine (DDL) ซึ่งนำไปตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 410 นาโนเมตร เมื่อได้ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของระบบแล้วพบว่ามีช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear dynamic range) ตั้งแต่ 0.5–250 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีขีดจำกัดในการตรวจวัด 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (3 SD Blank / m ) มีค่าความเที่ยงในการวิเคราะห์ (% RSD) น้อยกว่า 2 ซึ่งวิธีนี้มีความเร็วในการวิเคราะห์ 15 ตัวอย่างต่อ 1 ชั่วโมง Abstract: A simple flow injection analysis (FIA) system for the determination of formaldehyde in water was developed. This method is based on the reaction between formaldehyde and acetylacetone solution, producing a yellow compound of 3,5 diactyl 1,4 dihydrolutidine (DDL), which can be detected by spectrophotometer, λ max 410 nm. The linear dynamic range of the proposed method was 0.5 250 ppm and the limit of detection (LOD) of 0.2 ppm was achieved with sample throughput 15 h 1. The relative standard deviation (%RSD) was less than 2%. This proposed system will be applied to determine the concentration of formaldehyde in water samples.