การวัดความเข้มข้นของตะกอนดินเหนียวโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิฤมล จันแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมฤทธิ์ วัฒนวาที

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการวัดความเข้มข้นของตะกอนดินเหนียวโดยใช้เทคนิคการส่งผ่านรังสีแกมมาผลปรากฏว่าที่มุม 0 องศา รังสีแกมมาจะถูกลดทอนลงเมื่อความเข้มข้นของตะกอนดินเหนียวเพิ่มมากขึ้น สามารถแยกความเข้มข้นของดินเหนียวอย่างชัดเจนได้ในระดับความเข้มข้นตา่งกัน 10 g/150 ml ขึ้นไป เมื่อวัดการกระเจิงของรังสีแกมมาผ่านตะกอนดินเหนียวผลปรากฏว่าที่มุม 60 องศาให้ผลการกระเจิงดีที่สุด และการส่งผ่านรังสีที่มุมกระเจิงกระเจิงต่างๆ มีแนวโน้มว่ารังสีจากการกระเจิงมีจำนวนนับเฉลี่ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น In this project, concentration of clay sediment was measured by method of γ rays transmission. From the result, γ – rays was attenuated when the concentration of clay sediment was increased at zero angle. The concentration of clay sediment could be detected apparently with over 10 g/150 ml of the different concentration of each other. At 60 degree, the scattering of γ – rays in clay sediment was maximum.Transmission of γ – rays at the different angle of scattering was inclined to increase directly.