แบบจำลองการเผาไหม้ของสะเก็ดดาวอย่างง่ายในชั้นบรรยากาศโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัชฌา กอบวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา รวิรัศวัฒนา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาแบบจำลองการเผาไหม้ของสะเก็ดดาวอย่างง่าย จะนำไปสู่ความเข้าใจในการศึกษาสะเก็ดดาวที่มีอยู่จริง งานวิจัยนี้ศึกษาการเคลื่อนที่ของสะเก็ดดาวภายใต้แรงดึงดูดระหว่างมวลพร้อมทั้งมีแรงต้านอากาศ ซึ่งสะเก็ดดาวนี้ประกอบด้วยธาตุที่ทราบสมบัติทางกายภาพแน่นอน (ความหนาแน่น,จุดหลอมเหลว,ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว) และเป็นทรงกลมตลอดการเคลื่อนที่ เมื่อกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้นที่เหมาะสมพบว่า เวลาในการเผาไหม้ของสะเก็ดดาวแปรผันตรงกับมุมในการตกและแปรผกผันกับความเร็วเริ่มต้นนอกจากนี้ แบบจำลองสามารถหามวลของอุกกาบาต หรือตำแหน่งสุดท้ายที่สะเก็ดดาวเผาไหม้หมด

Study of ablation of simple meteoroid can imply us to understand ablation behavior of real meteoroid. This work considers entering of body under gravitation field and drag force. By assuming that meteoroid contains only one element which known certain properties and remains spherical shape along its journey. For appropriate initial conditions, the results are relevant to some fact, for example, burning up time is proportional to entering angle but inversely proportional to meteoroid initial speed. Furthermore, this model can tell meteorite mass or final position of burning up.