แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการดิสชาร์จไฟฟ้าที่ความดันใกล้บรรยากาศ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยพัฒน์ พูลทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาแบบจำลองของการดิสชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงที่ความดันใกล้บรรยากาศโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา โดยทำการเขียนโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างแบบจำลองพลาสมาแบบไม่สมดุลความร้อนขึ้น โดยสามารถกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วอิเล็กโตรดทั้งสองค่าระยะห่างระหว่างขั้ว ก๊าซ และอุณหภูมิของระบบเป็นค่าพารามิเตอร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการทำนายด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์นี้ จะช่วยให้สามารถทำนายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเล็กโตรดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ค่าความหนาแน่นของประจุ และสนามไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญของพลาสมาแบบไม่สมดุลความร้อน โดยผลการทำนายที่ได้จะแสดงผลทางหน้าจอมอนิเตอร์ในรูปของค่าประมาณที่บริเวณต่างๆ และกราฟการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วอิเล็กโตรด

The aim of this project is to investigate the mathematical model for direct current electrical discharge at near atmospheric pressure by using numerical method. Simulation program is developed under the condition of non thermal equilibrium plasma. The voltage, discharge gap, gas species and system temperature are used as the input parameter for the program. This simulation model can predict the evolution of gas, ion and electron among the electrodes at various electrical condition such as density of particles and electric field. These simulated parameters are the most important values of the non thermal equilibrium plasma phenomena. The output of voltage,electric field, ion and electron density values are interactively presented in form of data and graphic pattern.