การวิเคราะห์กรดไขมันฟอสโฟลิพิดในการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้แก๊สโครมาโตกราฟี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิริยะ วงศ์คงคาเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทินกร เตียนสิงห์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กรดไขมันฟอสโฟลิพิดซึ่งพบที่เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียในรูปของ lipid bilayer ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาลักษณะและจำนวนของแบคทีเรีย ปริมาณของกรดไขมันฟอสโฟลิพิดสามารถเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโลหะหนักที่มีต่อจุลินทรีย์ โดยทำการเลี้ยงเชื้อโคลิฟอร์มที่พบได้ในแหล่งน้ำและดินในธรรมชาติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น นำเชื้อที่เลี้ยงได้ไปสกัดกรดไขมันฟอสโฟลิพิดเพื่อนำไปทำปฏิกิริยา hydrolysis และ esterification ซึ่งสุดท้ายจะได้เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์นี้จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยแก๊สโครมาโท กราฟี ภายใต้สภาวะการวิเคราะห์ที่เหมาะสม โดยใช้ FID Detector และ DB WAX column ทำการตรวจหา profile ของกรดไขมันฟอสโฟลิพิดได้จาก profile พบว่าโลหะหนักและกรดไขมันฟอสโฟลิพิดมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกล่าวคือโลหะหนักมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการอธิบายสภาวะต่างๆ ของระบบจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม Abstract: Phospholipid fatty acids (PLFAs) found in bacterial cell membranes as lipid bilayer are commonly used to characterize microbial communities and populations. A number of PLFAs acts as bioindicator which relates to an environmental quality. This work focuses on the effect of heavy metals(HMs) on microorganisms. Coliform bacteria, existing in natural components including water and soil, were cultured and treated with a concentration range of Lead and Cadmium in a given exposure time for 24 hours. Microorganism samples were prepared by treating with solvents in order to extract PLFA, then hydrolysis and esterification processes were applied to produce fatty acid methyl esters (FAMEs).Evaluated FAME contents by GC FID with DB WAX column under the optimum conditions, PLFA profiles were observed for each dosed HMs. There was a significantly correlation between HMs and PLFAs describing an alteration of environmental microorganisms.