การศึกษาระบบดิสชาร์จแบบเรืองแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิวัตม์ พลอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล

  • วันทพล งามดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสร้างระบบดิสชาร์จแบบเรืองแสงและศึกษาปรากฏการณ์ดิสชาร์จแบบเรืองแสง (grow discharge) ที่สัมพันธ์กับระยะห่างของขั้วไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่จ่ายให้ขั้วไฟฟ้า และความดันก๊าซในระบบทดลอง สามารถติดตั้งระบบดิสชาร์จแบบเรืองแสงและระบบสุญญากาศ ในการทดลองพบว่าเกิดการเรืองแสงที่ประกอบด้วยแถบมืดสว่างดังนี้ Aston dark space, cathode glow, Negative glow, Dark space, Positive column,Anode dark space, Anode glow ซึ่งความกว้างของแถบต่างๆ ขึ้นกับเงื่อนไขข้างต้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาศึกษาต่อไป Abstract:According to setting up glow discharge system and study glow discharge phenomenon which relate to electrode distance, electrical gradient and pressure of experiment system, could install glow discharge and vacuum system followed by glowing consist of Aston dark space, Cathode glow, Negative glow, Dark space,Positive column, Anode dark space, Anode glow. This experiment needs longer observation time.