การศึกษาการหาตัวแปลงในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแปลงรูป

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร จุลพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยรรยงค์ ภู่เจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมมาตรรอเล็นซ์ แต่ใน 19 ปีที่ผ่านมา Alan Kostelecky และผู้ร่วมงานที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาในสหรัฐอเมริกาได้พบถึงการละเมิดของความสมมาตร รอเล็นซ์ในระดับ Planck Scale โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาถึงการหาตัวแปลงในทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแปลงรูป ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดรอเล็นซ์