การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานลมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทย ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีศักยภาพ คือ สุราษณ์ธานี นครศรีธรรมราช และ สงขลา รวม 10 สถานี มีการเก็บข้อมูลความเร็วและทิศทางลมที่สภาวะอากาศแวดล้อมที่ระดับความสูง 20 30 และ 40 เมตรตามลำดับ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม WAsP และจำลองการกระจายของอัตราเร็ว และทิศทางลมในช่วงระยะเวลา 4 เดือน สรุปได้ว่า ที่ระดับความสูงต่าง ๆ มีความเร็วลมอยู่ในช่วงไม่เกิน 20 m/s อย่างไรก็ดีความเร็วลมที่มากกว่า 5 m/s มีศักยภาพพอที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าดังเช่นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช