การศึกษาการสร้างเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic ในราขาว(I-9)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรนาฏ พุทธวิบูลย์

  • ภัทรดา พลกาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล

  • ศิววรรณ พูลพันธุ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

I 9 เป็นราขาวกลุ่ม Basidiomycota ที่ถูกแยกมาจากน้ำเสีย ซึ่งเป็นสารตั้งต้นอย่างดีในการผลิตเอนไซม์ในกลุ่ม ligninolytic เอนไซม์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย laccase, manganese peroxidase(MnP), manganese independent peroxidase (MIP) และ lignin peroxidase(LiP) ในโครงการนี้ได้ศึกษาการสร้างเอนไซม์ดังกล่าวในอาหารเลี้ยงเชื้อราที่ความเข้มข้นแตกต่างกันในสารตั้งต้น 2 ชนิดคือ ซังข้าวโพด และกากมันสำปะหลัง:ขี้เลื่อย(4:1) โดยทำการทดลองสกัดเอนไซม์ที่เชื้อราสร้างขึ้นเพื่อใช้ภายนอกในรูปแบบสารละลายและวัดกิจกรรมของเอนไซม์ โดยวัดค่า O.D. ด้วย spectrophotometer หลังจากนั้นวัดปริมาณโปรตีนในสารละลายด้วยวิธี Bradford เพื่อคำนวณกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ (Specific enzyme activity) ผลการทดลองพบว่า I 9 สามารถสร้าง laccase, manganese peroxidase และ manganese independent peroxidase, แต่ไม่สร้าง lignin peroxidase โดยมีกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์แตกต่างกันตามชนิดของสารตั้งต้น ความเข้มข้นของอาหารเลี้ยงเชื้อ และจำนวนวันที่เพาะเลี้ยง โดยค่า pH และความชื้นอยู่ระว่าง 4.5 7.2 และ 66 85% ตามลำดับ พบว่าในกากมันสำปะหลัง:ขี้เลื่อย(4:1) มีกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์มากกว่าซังข้าวโพด ในสภาวะpH เท่ากับ 7.14 และปริมาณความชื้น 83.77% ซึ่งมีกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์สูงสุด คือ laccase เท่ากับ 1,347.92±114.97 U/mg protein, MnP เท่ากับ 1,705.29±58.87 U/mg protein และ MIP เท่ากับ 1,691.53±33.03 U/mg protein นอกจากนี้ทำการวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารตั้งต้นเพื่อหาปริมาณไนโตรเจน และปริมาณคาร์บอน การทดลองในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสารเคมีและของเสียพวกลิกนินในน้ำเลียซึ่งย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อม