การศึกษาเพื่อลดปริมาณและสัดส่วนการเกิดโปรตีนที่มีลักษณะการจัดเรียงโครงสร้างที่ผิดปกติในการ แสดงออกของยีน ดี-ฟีนิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสในแบคทีเรีย Escherichia coli

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิติภูมิ หงส์สุขพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรเมศวร์ เลาวณาภิบาล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเพิ่มปริมาณการแสดงออกของยีนดี ฟีนิลกลัยซีน อะมิโนทรานสเฟอเรสสามารถใช้เทคนิคทาง Molecular biologyโดยการโคลนเข้ากับ พลาสมิดเวคเตอร์ pET 17b และนำเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย Escherichia coli BL21(DE3) การทดลองในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการเหนี่ยวนำให้มีการสะสมของendogenous chaperones ภายในเซลล์ด้วยสาร benzyl alcohol หรือการเพิ่มระดับการทำงานของ molecular chaperones โดยวิธีการ co expression ร่วมกับยีนของ molecular chaperones ได้แก่ DnaK DnaJ GrpE,GroEL GroES และ trigger factor พบว่าปริมาณการแสดงออกของเอนไซม์อยู่ในรูปที่ทำงานได้ปกติแปรผันโดยตรงกับปริมาณของโปรตีน chaperone กลุ่มต่างๆ Abstarct: D Phenylglycine aminotransferase gene was expressed under strong inducible T7 promoter of pET 17b in E. coli BL21 (DE3). The overexpression of recombinant protein in E. coli often tends to misfold and accumulate as nonfunctional aggregate.First approach is to stimulate the formation of endogenous chaperones by addition of the membrane fluidizer heat shock–inducer benzyl alcohol (BA). Also another approach by co expression of different sets of E.coli chaperone genes have shown beneficial effects to minimize the inclusion bodies formation during overexpression of D phenylglycine aminotransferase including DnaK DnaJ GrpE, GroEL GroES and trigger factor.